Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Jacek Bujak, Kąpino, Pogodna 13
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Pogodna 13, 84-239 Kąpino;
  2. przez email: admin@spectr.pl
  3. telefonicznie: 690 619 132

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z wyświetleniem strony spectr.pl, wysłaniem do nas maila, kontaktem telefonicznym, lub utrwaleniem wizerunku na monitoringu wizyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy Spectr.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Nagrania obrazu utrwalone przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania. Nagranie obrazu stanowiące dowód w sprawie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony tajemnic prawnie chronionych w firmie Spectr może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, następnie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia przekazanej przez Państwo korespondencji. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Spectr Wejherowo © 2016.                 Polityka prywatności Frontier Theme